Xem theo tag

Canh Mạnh Bà

Quá trình đi đến âm gian sau khi con người chết đi

Sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì, và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là kể lại toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi người ta chết đi. Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông (Phật giáo và Đạo…