Xem theo tag

Đạo Mẫu

Đạo Mẫu Và Đạo Phật Đạo Nào Cao Hơn ?

Đạo thờ Mẫu (thờ Nữ Thần) là đạo gốc nguyên thủy của dân tộc Viêt ta, là một hiện thương văn hóa tín ngưỡng tâm linh độc đáo và hầu đồng là nghi thức tinh hoa đặc sắc nhất mà chỉ dân tộc Việt mới có. Trong quá trình phát triển của mình, đạo…