Xem theo tag

Đôi Cô Cam Đường

Đôi Cô Cam Đường và Thần tích

Trước nay một số thanh đồng thường nhầm lẫn thỉnh ‘ Đôi Cô Cam đường”; và cho rằng cô là cô thứ hai thuộc hàng Tứ phủ; giống như Cô Đôi thượng; nhưng điều này không đúng. Đôi cô Cam Đường là hai cô và là Cô Bản Cảnh. “ Cô Đôi” không phải…