Xem theo tag

Gia cát lượng

7 thuật nhìn người siêu đỉnh của Gia Cát Lượng !

Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng. Chúng ta…