Xem theo tag

lễ Phật Đản

Bảy ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản

Kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca Mâu Ni. Ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Diêm Phù Đề này có những ý nghĩa trọng đại và sâu xa. Ý nghĩa ngày Lễ Phật Đản thứ nhất…