Xem theo tag

Lên đồng

Lên Đồng – Cuộc hành trình của các thần linh

Lên đồng (Hầu bóng; Hầu đồng) là một nghi lễ quan trọng và tiêu biểu của Đạo Mẫu Tứ Phủ của người Việt. Phân biệt với nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo khác. Đạo Mẫu không hướng con người vào thế giới sau khi chết; mà là một thế giới hiện…