Xem theo tag

Linh hồn

Linh hồn và sự chuyển nghiệp

Conn người khi sống lấy Tnh - Khí - Thần làm chủ thể hoạt động, khi chết lấy Linh hồn (Thể Vía) và Phách làm chủ thể liên lạc, tác động. Ở đây ta hiểu phần hồn chính là phần tinh túy còn lại sau khi Tinh Khí Thần đã bị tiêu diệt. Phách…