Xem theo tag

mê tín

Thế nào là mê tín dị đoan ?

Trong thực tế, việc phân biệt sinh hoạt tín ngưỡng với hoạt động mê tín dị đoan là không dễ nhưng chúng ta cần cố gắng phân biệt để ứng xử phù hợp. Từ điển Tiếng Việt năm 1992 của Trung tâm Từ điền Ngôn ngữ – Viện Ngôn ngữ học – Trung tâm…

Bàn về tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Ngôn từ mê tín dị đoan được đặt ra với nhiều ý nghĩa, nhưng dựng song song với nó là tín ngưỡng, như vậy giữa hai vấn đề này nếu nói đúng nghĩa thì không có khoảng cách mà có phần nào đó hoà nhập làm một . Ở đây chúng ta nên phân chia…