Xem theo tag

Nợ Tứ Phủ

Nợ tứ phủ và Nợ mã tứ phủ

Những người có Đồng là những người có ( duyên ) nợ Tứ Phủ. Có duyên nợ Tứ Phủ thì nhất thiết phải trình đồng; không thể tiễn căn được. Những người nợ mã Tứ Phủ thì không nhất thiết phải là người có Đồng; hoặc có Đồng nhưng sau khi trả nợ…