Xem theo tag

Quan Bạch Xà

Hầu giá Quan Bạch Xà , Quan Thanh Xà trong Tứ Phủ

Trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam, Rắn là con vật có ảnh hưởng mạnh mẽ tới phong tục, tín ngưỡng con người. Xuất phát từ môi trường tự nhiên gắn với điều kiện Sông nước, hình tượng rắn đã đồng hóa với Thủy Thần, đi vào tâm thức người Việt…