Xem theo tag

tín ngưỡng

Bàn về tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Ngôn từ mê tín dị đoan được đặt ra với nhiều ý nghĩa, nhưng dựng song song với nó là tín ngưỡng, như vậy giữa hai vấn đề này nếu nói đúng nghĩa thì không có khoảng cách mà có phần nào đó hoà nhập làm một . Ở đây chúng ta nên phân chia…

Tìm hiểu về Ngũ Vị Tôn Quan trong tín ngưỡng Việt Nam

Theo thần tích đền Đồng Bằng và các bản văn chầu cổ thì Ngũ Vị Tôn Quan vốn là con trời ở trên Thiên Cung, giáng sinh xuống hạ giới phò tá đức Vua Cha Bát Hải Động Đình đánh giắc Thục vào thời Hùng Vương thứ 18. Sau khi công quả viên thành,…