Xem theo tag

U Minh

Vong Hồn Và Cõi U Minh Giới

U Minh Giới tức là cõi âm; nơi này có U Minh Giáo Chủ Diêm Vương ngự ở Diêm La Minh Ty điện cai quản và điều hành. Bên cạnh Diêm Vương có Địa Tạng Bồ Tát hỗ trợ thực hiện các công việc; trong đó việc quan trọng là giúp cho các vong linh mau…